Устав на Арбитражния съд

 1. Статут
   1. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България („КРИБ”) учредява арбитражен съд. Наименованието на арбитражния съд е Арбитражен съд при КРИБ. Наименованието на Арбитражния съд при КРИБ (по-нататък „Арбитражния съд”) на английски език е “Arbitration Court at the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria (KRIB Court of Arbitration)”.
   2. Арбитражният съд е правораздавателна институция, независима от КРИБ.
   3. Седалището на Арбитражния съд е в град София.
 2. Компетентност
   1. Арбитражният съд разрешава имуществени спорове, спорове за тълкуване или попълване на празноти в договори и спорове за приспособяването на договори към нововъзникнали обстоятелства, ако разрешаването на тези спорове му е възложено с арбитражно споразумение.
   2. Споровете се разглеждат съобразно Правилника за арбитраж на Арбитражния съд и приложимото право.
 3. Структура
   1. Структурата на Арбитражният съд включва Арбитражен Съвет, Контролен съвет, Арбитражна колегия и Секретариат.
 4. Арбитражен Съвет
   1. Арбитражният Съвет се състои от между седем и девет физически лица. Членовете на Съвета на Арбитражния съд се избират от Управителния съвет на КРИБ за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани.
   2. Арбитражният Съвет избира измежду своите членове Председател и трима Заместник-председатели на Арбитражния съд. Мандатът на Председателя и на Заместник-председателите на Арбитражния съд е пет години. Председателят може да бъде преизбиран само за още един мандат.
   3. Арбитражният Съвет:
    1. в случаите, предвидени в Правилника за арбитраж на Арбитражния съд, определя броя на арбитрите по дела, образувани пред Арбитражния съд;
    2. разглежда искания за отвод и взема решения за прекратяване на правомощията на арбитри по дела, образувани пред Арбитражния съд;
    3. включва и изключва лица в Листата на арбитрите при Арбитражния съд;
    4. приема вътрешни правила и указания по различни въпроси от дейността на Арбитражния съд;
    5. определя кои въпроси да бъдат обсъдени от Арбитражната колегия с оглед синхронизиране и развитие на практиката на Арбитражния съд;
    6. приема графика за заседанията на Комисиите на Арбитражната колегия по чл.8 и определя състава на Комисията за всяко от тези заседания;
    7. взема решения за определяне на размера на дължимите арбитражни такси и възнаграждения на арбитрите в съответствие с действащите тарифи;
    8. изготвя и след обсъждане от Арбитражната Колегия приема методически указания и насоки за различни аспекти на арбитражното производство;
    9. взема решения по първоначална проверка на компетентността на Арбитражния съд да разреши определен спор;
    10. взема решения за връщане на искови молби в случаите, предвидени в Арбитражния правилник;
    11. взема решения за спиране и прекратяване на производството по арбитражни дела пред Арбитражния съд в случаите, предвидени в Арбитражния правилник;
    12. взема решения за обединяване на производства по арбитражни дела пред Арбитражния съд;
    13. взема решения за приемане на уговореното от страните място на арбитража, когато това място е извън Република България;
    14. съвместно с Контролния Съвет и след обсъждане от Арбитражната Колегия, изготвя предложения за изменения и допълнения на Устава на Арбитражния съд, Правилника за арбитраж на Арбитражния съд, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите;
    15. осъществява дейност по популяризиране на дейността на Арбитражния съд;
    16. взема решения по въпроси, по които не е било взето единодушно решение от две поредни Комисии на Арбитражната Колегия;
    17. взема решения за предлагане на Управителния съвет на КРИБ да прекрати мандата на член на Арбитражния съвет при нарушение на настоящия Устав или на Етичните Правила на Арбитражния съд.
    18. изпълнява други функции, предвидени в Правилника за арбитраж на Арбитражния съд.
   4. Арбитражният Съвет провежда редовни заседания веднъж месечно. Председателят на Арбитражния съд може да свиква и извънредни заседания. Заседанията могат да се провеждат и чрез използване на телекомуникационни средства. Арбитражният Съвет може да заседава, ако присъстват поне пет от неговите членове. При изчисляването на кворума за вземането на решения по даден въпрос не се включват членовете на Арбитражния Съвет, които нямат право да участват във вземането на решения по същия въпрос, както това е предвидено в чл.12 по-долу. Решенията се взимат с мнозинство от повече от половината от присъстващите лица, а решенията по ал.3, буква „р” се взимат с мнозинство от две трети от всички членове на Арбитражния Съвет.
   5. За всяко заседание на Арбитражния Съвет и за взетите на това заседание решения се изготвя протокол, който се подписва от Председателя и от още един член на Арбитражния Съвет. При необходимост диспозитивът на взетите решения се съобщава на засегнатите лица, без да се посочват мотиви за решенията.
   6. При изпълнението на функциите си, всеки член на Арбитражния Съвет е независим и действа съгласно вътрешното си убеждение.
   7. Членовете на Арбитражния Съвет имат право да бъдат посочвани и назначавани като арбитри и да действат като пълномощници на страните по дела пред АС при КРИБ и пред други арбитражни институции, както и да извършват други професионални дейности по свой избор.
   8. Членовете на Арбитражния Съвет не получават възнаграждение за дейността си.
   9. Правомощията на Председателя, Заместник-председателите и членовете на Арбитражния съвет се прекратяват от Управителния съвет на КРИБ преди изтичане на мандата им:
    1. по тяхно искане;
    2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от шест последователни месеца;
    3. при нарушение на настоящия Устав или на Етичните Правила на Арбитражния съд – по предложение на Арбитражния Съвет съгласно ал.3, буква „р”; и
    4. при смърт.
   10. При прекратяване на правомощията на член на Арбитражния Съвет, Управителният Съвет на КРИБ избира на негово място нов член по предложение на Председателя на Арбитражния съд.
 5. Председател на Арбитражния съд
   1. Арбитражният съд се представлява от неговия Председател.
   2. Председателят на Арбитражния съд има следните функции:
    1. представлява Арбитражния съд;
    2. свиква и ръководи заседанията на Арбитражния Съвет и на Арбитражната колегия;
    3. ръководи Секретариата на Арбитражния съд;
    4. изпълнява решенията на Арбитражния Съвет;
    5. предлага на Управителния съвет на КРИБ лица, които да бъдат избрани за членове на Арбитражния Съвет;
    6. след консултация с Контролния Съвет, прави предложения пред Управителния съвет на КРИБ за назначаването и освобождаването от длъжност на служителите на Секретариата на Арбитражния съд;
    7. отчита дейността на Арбитражния съд пред Управителния съвет на КРИБ;
    8. внася пред Управителния съвет на КРИБ изготвените от Арбитражния Съвет съвместно с Контролния Съвет предложения за изменения и допълнения на Устава на Арбитражния съд, Правилника за Арбитраж на Арбитражния съд, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите; и
    9. изпълнява други функции, предвидени в Правилника за Арбитраж на Арбитражния съд.
 6. Заместник-председатели на Арбитражния съд
   1. Заместник-председателите изпълняват функциите на Председателя, когато последният е възпрепятстван или е възложил това на някой от тях.
 7. Контролен съвет
   1. Контролният Съвет на Арбитражния съд се състои от между три и пет физически лица, и включва Председател на Контролния съвет и редови членове. Членовете на Контролния Съвет на Арбитражния съд се избират от Управителния съвет на КРИБ за срок от пет години. Контролният Съвет избира един от своите членове за свой Председател.
   2. Контролният Съвет:
    1. приема щатната структура на Секретариата на Арбитражния съд;
    2. изготвя и предлага на Управителния Съвет на КРИБ бюджета на Арбитражния съд;
    3. съвместно с Арбитражния Съвет, изготвя предложения за изменения и допълнения на Устава на Арбитражния съд, Арбитражния правилник, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите;
    4. взема решения по въпроси, свързани с материалната база на Арбитражния съд;
    5. приема вътрешни правила за своята дейност; и
    6. осъществява дейност по популяризиране на дейността на Арбитражния съд.
   3. Членовете на Контролния Съвет нямат достъп до информация по делата, образувани пред Арбитражния съд.
   4. Контролният Съвет провежда редовни заседания веднъж на всеки три месеца. Председателят на Контролния Съвет може да свиква и извънредни заседания. Заседанията могат да се провеждат и чрез използване на телекомуникационни средства. Контролният Съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от неговите членове. При изчисляването на кворума за вземането на решения по даден въпрос не се включват членовете на Контролния Съвет, които нямат право да участват във вземането на решения по същия въпрос, както това е предвидено в чл.12 по-долу. Решенията се взимат с мнозинство от повече от половината от присъстващите лица.
   5. За всяко заседание на Контролния Съвет и за взетите на това заседание решения се изготвя протокол, който се подписва от Председателя на Контролния Съвет и от още един член на Контролния Съвет.
   6. При изпълнението на функциите си, всеки член на Контролния Съвет е независим и действа съгласно вътрешното си убеждение.
   7. Членовете на Контролния Съвет не получават възнаграждение за дейността си.
   8. Правомощията на членовете на Контролния съвет се прекратяват от Управителния съвет на КРИБ преди изтичане на мандата им:
    1. по тяхно искане;
    2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от шест последователни месеца;
    3. при нарушение на настоящия Устав или на Етичните Правила на Арбитражния съд; и
    4. при смърт.
   9. При прекратяване на правомощията на член на Контролния Съвет, Управителният Съвет на КРИБ избира на негово място нов член.
 8. Арбитри
   1. Арбитражният съд разглежда и разрешава възложените му спорове чрез Арбитражен състав, който може да се състои от един или от трима арбитри.
   2. Членове на Арбитражния състав могат да бъдат лица, включени в Листата на арбитрите при Арбитражния съд, както и други лица, посочени от страните и одобрени от Комисия на Арбитражната Колегия.
   3. Всеки арбитър трябва да има високи професионални и морални качества. Арбитри могат да бъдат само дееспособни пълнолетни лица, неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, с юридическо образование и най-малко десет години юридически стаж. Не могат да бъдат арбитри народните представители, министрите, заместник-министрите, ръководителите на ведомства, членовете на Конституционния съд, съдиите, прокурорите и следователите, както и лица, на които с нормативен акт не е разрешено да действат като арбитри.
   4. Листата на арбитрите се приема с решение на Арбитражния Съвет за срок от две години. Членовете на Арбитражния Съвет са включени в Листата на арбитрите по право. Арбитражният Съвет може по своя преценка по всяко време да вписва и отписва други лица в Листата на арбитрите. Включването на едно лице в Листата на арбитрите не създава за него ограничения да извършва други дейности по негов избор.
   5. Всеки арбитър трябва да бъде независим и безпристрастен при изпълнение на своите функции като член на Арбитражен състав. Арбитърът не е представител на никоя от страните по делото, и е длъжен да пази тайната на съвещателните заседания на Арбитражния състав, както и тайната на данните, които е узнал при или във връзка с изпълнението на функциите си като арбитър по дела, образувани пред Арбитражния съд.
   6. Когато едно лице е предложено да бъде арбитър, то трябва да потвърди своята безпристрастност и независимост от страните по делото с писмена декларация до Секретариата, и да посочи в нея всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост, като спазва Насоките относно конфликта на интереси, приети от Международната адвокатска асоциация (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2004). Тази декларация се изпраща на страните. Ако след назначаването му за член на Арбитражен състав арбитърът загуби своята безпристрастност или независимост от страните по делото, или възникнат обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост, арбитърът е длъжен незабавно да уведоми за това Секретариата.
   7. В дейността си арбитрите спазват Етичните правила на Арбитражния съд.
 9. Арбитражна колегия
   1. Всички арбитри, включени в Листата на арбитрите на Арбитражния съд, са членове на Арбитражната колегия.
   2. Арбитражната колегия:
    1. взема решения по чл.10 чрез свои Комисии;
    2. обсъжда проекти на методически указания и насоки за различни аспекти на арбитражното производство, предложения за изменения и допълнения на Устава на Арбитражния съд, Правилника за арбитраж на Арбитражния съд, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите;
    3. обсъжда практиката на Арбитражния съд по прилагане на законодателството и на Правилника за арбитраж и може да взема решения за нейното синхронизиране и развитие. Арбитражната колегия взема такива решения с мнозинство от половината плюс един от всичките си членове. Взетите от арбитражната колегия решения се публикуват на интернет страницата на Арбитражния съд, и са задължителни за всички арбитри, действащи по дела, образувани пред Арбитражния съд.
 10. Комисии на Арбитражната Колегия
   1. Комисиите на Арбитражната Колегия се състоят от три члена на Арбитражната Колегия и имат непостоянен състав. Съставът на Комисиите на Арбитражната Колегия се определя от Арбитражния Съвет по календарен график на ротационен принцип. Един от членовете на всяка Комисия трябва да бъде измежду членовете на Арбитражния съвет.
   2. Всяка Комисия на Арбитражната Колегия може да заседава само ако присъстват всичките ѝ членове. Заседанието се председателства от включения в състава ѝ член на Арбитражния Съвет. Ако някой от членовете на дадена Комисия на Арбитражната Колегия няма право да участва във вземането на решения по даден въпрос, както това е предвидено в чл.12 по-долу, решението по този въпрос се взема от следваща Комисия на Арбитражната Колегия, в която този член не участва.
   3. Решенията на всяка Комисия на Арбитражната Колегия се взимат с единодушие. Ако такова не бъде постигнато, въпросът се отнася за решаване от следващата по график Комисия на Арбитражната Колегия. Ако и следващата Комисия на Арбитражната колегия не вземе решение по същия въпрос с единодушие, въпросът се отнася за решаване от Арбитражния Съвет. За заседанието на всяка Комисия на Арбитражната Колегия и за взетите на това заседание решения се изготвя протокол, който се подписва от всички членове на Комисията.
   4. Комисиите на Арбитражната Колегия:
    1. потвърждават посочени от страните арбитри и назначават арбитри по дела, образувани пред Арбитражния съд в случаите, предвидени в Правилника за арбитраж; и
    2. както това е предвидено в Правилника за арбитраж на Арбитражния съд, извършват проверка на арбитражните решения на Арбитражните състави по делата, образувани пред Арбитражния съд, за съответствие на арбитражните решения с формалните изисквания на приложимия към арбитражното производство закон и на Правилника за Арбитраж, и могат да дават указания на Арбитражните състави за изпълнението на тези изисквания.
   5. При изпълнението на функциите си, всеки член на Комисия на Арбитражната Колегия е независим и действа съгласно вътрешното си убеждение.
   6. Членовете на Комисиите на Арбитражната Колегия не получават възнаграждение за дейността си.
 11. Секретариат
   1. Секретариатът на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица. Членовете на Секретариата се назначават на трудов договор в КРИБ по предложение на Председателя на Арбитражния съд.
   2. Секретарите на съда организират и водят деловодството на Арбитражния съд, водят кореспонденцията на Арбитражния съд и извършват действия по арбитражните дела, каквито са им възложени от Правилника за арбитраж на Арбитражния съд и от органите на Арбитражния съд. Секретарите също така подпомагат дейността на органите на Арбитражния съд, както това е предвидено в Устава, Правилника и вътрешните правила на арбитражния съд.
 12. Етични правила и предотвратяване на конфликт на интереси
   1. Никой от членовете на Арбитражния Съвет и на Арбитражната Колегия не може да участва в обсъждането на въпроси и вземането на решения по арбитражни дела пред АС при КРИБ, в които същото лице участва, независимо в какво качество, както и в други случаи на конфликт на интереси. При възникване на ситуация на конфликт на интереси всяко от тези лица е длъжно да уведоми незабавно Председателя на Арбитражния съд, и не може да получава достъп до никаква информация по арбитражните дела, във връзка с които е възникнал конфликтът на интереси, нито да участва в заседания на Арбитражния Съвет или на Комисия на Арбитражната Колегия, когато се разглеждат въпроси, свързани с такива дела, и въпроси, за които за същото лице е налице конфликт на интереси.
   2. При преценката за евентуален конфликт на интереси членовете на всички органи и структури на Арбитражният съд прилагат и спазват Насоките относно конфликта на интереси, приети от Международната адвокатска асоциация (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2004).
   3. В дейността си всеки член на орган и служител в структура на Арбитражния съд стриктно спазва настоящия Устав и Етичните правила на Арбитражния съд. Нарушението на Устава и на Етичните правила е основание за предсрочно прекратяване на мандата, респективно за отстраняване от длъжност.
 13. Конфиденциалност
   1. Членовете на Арбитражния Съвет и на Комисиите на Арбитражната Колегия, и служителите от Секретариата са длъжни да пазят в тайна информацията, до която имат достъп във връзка с изпълнението на техните функции.
 14. Финансови въпроси
   1. Всички суми, постъпващи по арбитражните дела, образувани пред Арбитражния съд, се внасят по банковите сметки на КРИБ.
   2. Разходите за издръжката на Арбитражния съд се поемат от КРИБ.
   3. За участие в делата и тяхното решаване арбитрите получават възнаграждения, определени в Тарифата за възнагражденията на арбитрите.
 15. Устав, Правилник за арбитраж и Тарифи
   1. Уставът на Арбитражния съд, Правилникът за арбитраж на Арбитражния съд, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от Управителния съвет на КРИБ, и се публикуват на интернет страницата на Арбитражния съд.

Настоящият Устав на Арбитражния съд при КРИБ е приет от Управителния съвет на КРИБ на негово заседание, проведено на 19 март 2014 г., и е влязъл в сила на 19 март 2014 г.