Препоръчителна клауза за арбитраж

Препоръчителна клауза за арбитраж на Арбитражния съд при Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

„Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат окончателно разрешавани от Арбитражния съд при Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България съобразно с неговия Правилник за арбитраж.”