Причини да изберем арбитраж

  • Арбитражът е модерна, бърза, конфиденциална, гъвкава и финансово изгодна форма за решаване на имуществени спорове.
  • Чрез арбитраж споровете се разрешават окончателно, като арбитражното решение подлежи на изпълнение по същия начин, както и всяко съдебно решение. Благодарение на Нюйоркската конвенция от 1958г. и Европейската конвенция от 1961г. арбитражните решения се признават и подлежат на изпълнение на практика в целия свят.
  • Арбитражното производство не е инстанционно – арбитражните решения не подлежат на обжалване пред държавен съд или друг орган. Влезлите в сила арбитражни решения не могат да се отменят от съд, освен в силно ограничен брой случаи и то само по исков ред пред Върховния касационен съд.
  • За разлика от производството пред държавния съд, тук страните могат да определят пряко редица елементи от арбитражното производство – те могат да уговорят броя на арбитрите; процедурата за образуване на арбитражния състав; процедурата за отвод на член на арбитражния състав; процедурата, която арбитражният съд трябва да спазва при водене на делото и др. Страните могат да се споразумеят и относно определени правила за допустимите доказателства в арбитража, както и относно начина на връчване на съобщения в арбитражното производство.
  • Арбитражният съд при КРИБ е учреден с цел да бъде модерен инструмент за разрешаване на търговски спорове в различните сфери на бизнеса. Цел на институцията е да предложи на страните предвидимо, качествено и безпристрастно правосъдие. Специфичен фокус на работата на Арбитражния съд при КРИБ е да отговори на нуждата на чуждестранните инвеститори и дружества, опериращи на българския пазар, като създаде реална алтернатива на държавното правосъдие и скъпите производства пред международни арбитражни институции, които поради тази причина често са избягвани от българския бизнес и държавни институции.