Как да започнем арбитраж?

  • За да започне арбитраж пред Арбитражния съд при КРИБ е необходимо наличието на сключено арбитражно споразумение. С арбитражното споразумение страните могат да се съгласят да възложат на Арбитражния съд при КРИБ да реши всички или някои спорове, които могат да възникнат или са възникнали между тях относно определено договорно или извъндоговорно правоотношение. Страните могат да възложат на Арбитражния съд при КРИБ всеки имуществен спор, освен тези спорове, които имат за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.
  • Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. То може да бъде арбитражна клауза в друг договор или отделно споразумение. Арбитражното споразумение може да се съдържа в документ, подписан от страните, или в размяна на писма, съобщения по факс, телеграма, имейл или друго средство за съобщения.
  • Още в арбитражното споразумение страните разполагат с широка автономия да “моделират” арбитражния процес по начин, отговарящ в най-голяма степен на итересите им. Те могат да уговорят броя на арбитрите, процедурата за образуване на арбитражния състав, процедурата за отвод на член на арбитражния състав, както и процедурата, която арбитражният съд трябва да спазва при водене на делото. Страните могат да се споразумеят и относно определени правила за допустимите доказателства в арбитража. Упражнявайки тази си автономия, страните могат да влияят значително на бързината, с която би се развило арбитражното производството впоследствие, както и на неговата цена. При липса на изрични уговорки, ще се прилагат разпоредбите на Правилника на Арбитражния съд при КРИБ.
  • Арбитражното производство пред Арбитражния съд при КРИБ започва в деня на постъпване на исковата молба в Арбитражния съд. Исковата молба трябва да отговаря на определени формални изисквания, посочени в Правилника, като с нея ищецът може да направи предложение относно броя на арбитрите, езика и мястото на арбитража, приложимото материално право в случай, че страните не са се споразумели предварително относно тези въпроси.
  • С исковата молба страната може да номинира конкретен арбитър, както и да заяви съгласие за изпращане и получаване на съобщения и документи по електронен път, като посочи адрес на електронна поща за тази цел.
  • Страната може да избере да номинира арбитър от Арбитражната колегия на Арбитражния съд при КРИБ или всяко друго лице, което отговаря на условията, посочени в Правилника.
  • Исковата молба следва да бъде придружена от доказателство за плащане на таксата за регистрация съгласно Тарифата на Арбитражния съд. Ако исковата молба не отговаря на необходимите условия, ищецът ще бъде уведомен за това и ще има възможност да отстрани недостатъците в определен разумен срок.