Арбитражни такси

Tарифа за арбитражни такси и за разноски по спорове пред Арбитражния Съд при Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България
  1. Размер на арбитражните такси
   1. Таксата за регистрация по чл. 42, ал. 6 от Правилника за арбитраж на Арбитражния съд при КРИБ („Правилник“) е в размер на 500 лв. и не зависи от цената или броя на исковете, съединени в една искова молба.Таксата за регистрация не подлежи на възстановяване или прихващане, нито на приспадане от други дължими такси или разноски на производството.
   2. (изм. с решение на УС на КРИБ от 22.04.2015 г.) Пропорционалните такси по чл. 42, ал. 7 от Правилника се определят на базата на цената на иска, респективно сбора от цената на всички предявени от страна по делото искове, по следния начин:
    Цена на иска Пропорционална такса
    До 25 000 лв. 1 000 лв.
    25 000 – 50 000 1 000 + 4% за сумата над 25 000
    50 000 – 100 000 2 000 + 2,75% за сумата над 50 000
    100 000 – 250 000 3 375 + 2,5% за сумата над 100 000
    250 000 – 500 000 7 125 + 2% за сумата над 250 000
    500 000 – 1 000 000 12 125 + 1,5% за сумата над 500 000
    1 000 000 – 3 000 000 19 625 + 1,4% за сумата над 1 000 000
    3 000 000 – 5 000 000 47 625 + 1,3% за сумата над 3 000 000
    5 000 000 – 10 000 000 73 625 + 1,2% за сумата над 5 000 000
    10 000 000 – 50 000 000 133 625 + 1,1% за сумата над 10 000 000
    Над 50 000 000 лв. 573 625 + 0,4% за сумата над 50 000 000, но не повече от 1 000 000 лв.
   3. (изм. с решение на УС на КРИБ от 22.04.2015 г.) Размерите на пропорционалните такси по ал. 2 се прилагат в случаите, в които Арбитражният състав се състои от трима арбитри. В случаите когато делото се разглежда от един арбитър, размерите на пропорционалните такси се изчисляват съгласно таблицата по ал. 2 и се разделят на две, като размерът на пропорционалната такса за един иск не може да надвишава 500 000 лв.
   4. Сумата на пропорционалните такси по ал. 2 се намалява с 2% в случаите, когато страната е дала съгласие за изпращане и получаване на съобщения и документи по електронен път по чл.6, ал.2 от Правилника и е посочила адрес на електронна поща за тази цел.
   5. Пропорционалните такси се заплащат авансово на две равни части в съответствие с чл. 42, ал. 8 и ал. 9 от Правилника.
   6. При предявяване на искове за заплащане на парични суми в чужда валута, пропорционалната такса се определя спрямо цената на иска в лева по курса на БНБ към деня на предявяване на иска.
   7. Такса за регистрация и пропорционална такса се дължат и в случаите на предявяване на насрещен иск и възражение за прихващане.
   8. За предявените с една искова молба алтернативно или евентуално съединени искове срещу различни лица се дължат пропорционални такси по ал. 2 по исковете срещу всяко лице.
   9. При увеличение на иска се внася допълнителна пропорционална такса в размера по ал. 2, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.
   10. За предявени с една молба евентуално или алтернативно съединени искове срещу едно лице се дължи пропорционална такса за един иск, която се изчислява върху размера на иска с най-висока цена.
   11. Таксата за разглеждане на искане за налагане на обезпечителни мерки по чл. 34 от Правилника е в размер на 1 000 лв.
  2. Връщане на пропорционални такси
   1. Заплатените по реда на тази Тарифа пропорционални такси не подлежат на връщане освен в следните случаи:
    а) Когато в съответствие с Правилника спорът бъде разрешен без провеждане на заседания с участието на страните, на страните се връщат 10% (десет на сто) от заплатените от тях пропорционални такси.
    б) Когато по време на разглеждане на делото, но преди пристъпването към вземане на решение по смисъла на чл. 36, ал. 1 от Правилника, всички страни по делото изразят съгласие решението да не съдържа мотиви в съответствие с чл. 36, ал. 6 от Правилника, на всяка от страните се връщат до 30% (тридесет на сто) от заплатените от тях пропорционални такси.
    в) Когато арбитражното решение възпроизвежда сключена между страните спогодба, която е представена на Арбитражния състав преди пристъпване към вземане на решение, на всяка от страните се връщат до 30% (тридесет на сто) от заплатените от тях пропорционални такси за разглеждане на исковете, предмет на спогодбата.
    г) Когато с главния иск към едно лице е съединен евентуален иск срещу трето лице, произнасянето по който се дължи в зависимост от основателността на главния иск и с арбитражното решение се уважава главния иск, поради което не е налице необходимост от разглеждане на евентуалния иск, на страната, предявила евентуалния иск, се връща до 30% (тридесет на сто) от заплатената за разглеждането му пропорционална такса.
   2. Независимо колко от предпоставките по алинея първа на този член са налице в рамките на едно дело, общият размер на подлежащите на връщане на страна по делото суми не може да надхвърли 30% от заплатените от нея пропорционални такси.
   3. В случаите когато делото е прекратено поради оттегляне на един или повече от предявените искове или възражения за прихващане, или поради липса на компетентност на Арбитражния съд, заплатените пропорционални такси за разглеждането на съответните искове и възражения за прихващане, производството по които е прекратено, се връщат в размер до 30% (тридесет на сто) в зависимост от момента, в който отказът или оттеглянето са направени или липсата на компетентност е констатирана.Когато оттеглянето е извършено след пристъпване към вземане на решението в съответствие с чл. 36, ал. 1 от Правилника, заплатените такси не подлежат на връщане.
   4. Връщане на платени арбитражни такси се постановява, само ако е направено искане за това от съответната страна преди постановяване на арбитражното решение, съответно определението за прекратяване.В случаите на прекратяване на делото поради липса на компетентност на Арбитражния съд, Арбитражният съвет се произнася служебно по въпроса за връщането на платени арбитражни такси.
   5. Конкретният размер на сумата, която подлежи на връщане в съответствие с предходните алинеи, се определя от Арбитражния съвет.
   6. Не се допуска прихващане на дължими от страна по делото суми за такси и разноски с подлежащи на връщане такси съгласно предходните алинеи.Не се връщат пропорционални такси на страна, която не е заплатила в пълен размер дължимите от нея такси или разноски в производството.
  3. Други такси по производството
   1. По молба за издаване на заверен препис от съдържащ се по делото документ се събира такса в размер на 5 лв., а ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща страница се събира по 2 лв. За издаване на заверен препис от арбитражното решение таксата е 50 лв. за първа страница 2 лв. за всяка следваща.
   2. Когато по искане на страна, Арбитражния състав извършва процесуални действия извън седалището на Арбитражния съд, се дължи допълнителна такса в размер на 500 лв. на ден за всеки арбитър.Таксата се дължи предварително от страната, поискала извършването на съответното действие.
  4. Аванси за разноски
   1. Размерите на сумите за покриване на разноски на производството се определят от Секретариата, а след конституирането му – от Арбитражния състав, които съответно могат да ги променят според обстоятелствата. Сумите се заплащат от страните авансово, като разпределението на тежестта за поемането им между 3
    страните и срокът за авансирането им се определят от Секретариата, а след конституирането му – от Арбитражния състав.Не се извършва действие, ако не е била авансирана сума, достатъчна за покриване на разходите по извършването му.
   2. Когато върху възнаграждението на арбитър се начислява данък добавена стойност, при назначаването на арбитъра се прави предварително изчисление на размера на дължимия данък добавена стойност върху неговото възнаграждение съгласно Тарифата за възнаграждение на арбитрите.Получената при изчислението сума се авансира от страните съгласно алинея първа.
   3. Страните са длъжни да поемат разноските на арбитрите за участието им в производството по дела пред Арбитражния съд, както следва:
    1. пътни разноски в следните максимални размери за пътувания от посочения от арбитъра адрес на пребиваване до мястото на провеждане на заседание или на извършване на друго процесуално действие и в двете посоки:
     • за пътуване със самолет – стойността на билет икономична класа ;
     • за пътуване с влак – стойността на билет първа класа;
     • за пътуване с автобус – стойността на билет първа класа;
     • за пътуване с личен автомобил – стойността на десет литра гориво на сто километра пробег.
    2. разноски, които покриват настаняването в хотел четири звезди и превоз в рамките на населеното място.

Приета с Решение от УС на КРИБ за негово заседание, проведено на 17.09.2014г., и е влязла в сила на 17.09.2014г., изм. с Решение на УС на КРИБ от 22.04.2015 г., в сила от 22.04.2015 г.

Тарифа за арбитражни такси и за разноски по спорове пред АС при КРИБ