Преимущества на АС при КРИБ

  • Арбитражният съвет и Арбитражната колегия се състоят от опитни юристи със солидна подготовка и разностранна квалификация – водещи адвокати в едни от най-големите български и чуждестранни адвокатски кантори в България, юристи с богат академичен и практически опит и юрисконсулти на значими за икономиката дружества.
  • Членовете на Арбитражния съвет и Арбитражната колегия на съда разполагат със значителен опит във вътрешния и международния арбитраж, като познават в дълбочина спецификите на различни бизнеси, индустрии и стопански отрасли в страната. Така страните в арбитражните производства могат да изберат арбитър, който притежава необходимия опит и квалификация в специфичната бизнес сфера, във връзка с която е възникнал спора.
  • Голяма част от членовете на Арбитражния съвет и Арбитражния колегия са изградили кариерата си в международна среда или имат богат опит в работа по международни дела и проекти. Страните по спорове с международен елемент могат да разчитат, че ще имат възможност да изберат арбитър, който владее езика, на който е сключен договора между тях и познава особеностите на бизнес средата, в която те работят.
  • Уставът, Правилникът и Тарифата за таксите на Арбитражния съд при КРИБ отразяват модерните световни достижения в арбитража и заимстват творчески правила и институти от най-големите институционални арбитражи, съобразявайки се със спецификите на българската среда.
  • Основно предимство на Арбитражния съд при КРИБ е наличието на редица новаторски за България институти: строги норми, гарантиращи независимост и безпристрастност на арбитражния състав; специална процедура за отвод на арбитри; прецизни правила за независим и безпристрастен контрол върху качеството на арбитражните решения и спазването на процесуалните правила, гарантиращи възможност за участие в процеса и равенство на страните; различни възможности за опростяване на производството и намаляване на разноските на страните; съществени стимули за постигане на спогодба.
  • Световната практика показва, че по-голямата част от споровете се решават по-бързо, по-ефективно и при по-голяма степен на удовлетвореност на страните, когато арбитражният състав се състои от един арбитър. Поради това Правилникът на Арбитражния съд при КРИБ предвижда по правило споровете да се разглеждат от един арбитър. Това значително би намалило разходите на страните и ускорява процедурата по постановяване на арбитражно решение. Постигането на съгласие между страните за разглеждане на делото от приемлив за тях арбитър повишава доверието в арбитража. Същият ефект се постига и когато страните не могат да постигнат съгласие, но арбитърът се назначава с единодушно решение на независим колективен орган на съда, при запазване на възможностите за искане на отвод в случай на съмнения относно безпристрастността и независимостта на назначения арбитър. При особено сложни спорове и такива с голям материален интерес, както и при желание на страните, остава възможността споровете да се разрешават и от трима арбитри.